Live Help
 
 
Print siden

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser/Almindelige abonnementsvilkår for:

GULLESTRUP.NET APS
Gadegårdsvej 33, 7400 Herning
CVR.nr.  32 26 39 76  32 26 39 76
1. Generelt.
   
1.1. Disse almindelige abonnementsvilkår er gældende for de ydelser som GULLESTRUP.NET leverer og som kunden til enhver tid har bestilt hos GULLESTRUP.NET med mindre parterne skriftligt har aftalt andet. Ved kunden forstås den person eller det selskab der har indgået aftale med GULLESTRUP.NET.
   
  Aftalen gælder bl.a. ved bestilling og brug af web- og mailhoteller, registrering af domænenavne, hosting, serverhosting og anden levering af tjenesteydelser eller varer fra GULLESTRUP.NET.
   
1.2. Betingelsen gælder uanset om kunden bestiller produkter og/eller tjenesteydelser hos GULLESTRUP.NET skriftligt, pr. telefon, fax, e-mail via GULLESTRUP.NET´s hjemmeside, herunder www.Gullestrup.net eller www.Gullestrupnet.dk eller en anden til GULLESTRUP.NET tilhørende web-adresse, eller på anden måde, uanset kommunikationsform.

2. Aftalens parter:
   
  Ved parterne forstås GULLESTRUP.NET og kunden, der begge er ansvarlig for at vilkårene i henhold til nærværende betingelser overholdes.
   
  Kunden, som ved afgivelse af bestillingen bekræfter at være myndig, hæfter for betaling og de ydelser der leveres i henhold til aftalen, også i tilfælde af at der registreres en betaler, der er forskellig fra kunden.
   
  Kunden skal i forbindelse med indgåelse af aftalen give GULLESTRUP.NET besked om navn, adresse, eventuel selskabsform samt eventuel CVR.nr., ligesom kunden herudover skal oplyse eventuelle særskilt adresser hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser skal sendes til. Kunden er forpligtet til på GULLESTRUP.NET´s forlangende, at dokumentere oplysningernes rigtighed.
   
  Oplysninger om adresse, kontaktperson o.lign. afgivet af kunden og registreret af GULLESTRUP.NET, lægges til grund for aftalen, indtil andet er meddelt skriftligt. Ved adresseændring er kunden forpligtet til straks at oplyse dette, hvilket også gælder ved ændring af e-mailadresse.
   
  I tilfælde af at kunden ikke har opdateret disse oplysninger, er GULLESTRUP.NET berettiget til at indhente disse oplysninger, herunder ved brug af offentlige registre m.v. som kunden forpligter sig til at betale for. GULLESTRUP.NET er berettiget til, indtil anden oplysning gives af kunden, med frigørende virkning, at fremsende materiale, fakturaer m.v. til den/de af kunden oplyste adresse(r).

3. Ydelser.
   
3.1. GULLESTRUP.NET påbegynder levering af ydelsen hurtigst muligt efter kontraktsindgåelsen medmindre andet mellem parterne er aftalt.

Forsinkelser kan dog forekomme af tekniske eller andre årsager, herunder tilvejebringelse af ydelser fra andre leverandører som skønnet nødvendig.
   
3.2. Særlig for så vidt angår registrering af DK-domæner følger dette registreringsproceduren der kan ses hos DK-Hostmaster på hjemmesiden www.DK-Hostmaster.dk. Registrering af DK Domæner følger dog den til enhver tid gældende lov, registreringsprocedure, praksis og sædvane for DK Domæner.
   
3.3. For så vidt angår registrering af internationale domæner følges registreringsproceduren under de til enhver tid gældende regler sædvane, praksis og registreringsprocedure for så vidt angår de pågældende domæner.
   
3.4. Domæner registreres i kundens navn, med GULLESTRUP.NET som befuldmægtiget.
   
3.5 GULLESTRUP.NET kan benytte underleverandør ved levering af de aftalte ydelser.
   
4.  Webhotel, mailhotel og serverhosting.
   
4.1. Ved bestilling af disse ydelser, vil disse normalt blive oprettet straks efter accept af nærværende betingelse og kundens betaling af abonnementsprisen. Kunden modtager herefter en skriftlig oprettelse af abonnementet pr. e-mail.
   
4.2. GULLESTRUP.NET tilstræber at der er adgang til de købte services 24 timer i døgnet året rundt. Dog forbeholder GULLESTRUP.NET sig adgang til at afbryde adgang til services i kortere eller længere perioder i forbindelse med reparationer, vedligeholdelse eller af sikkerhedsmæssige årsager. Afbrydelse vil dog i størst mulig omfang blive annonceret på GULLESTRUP.NET´s hjemmeside under punktet driftsstatus og driftsstop vil blive forsøgt planlagt på tidspunkter hvor disse er til mindst gene for kunderne.

 


5. Ansvar.
   
5.1.  Kunden er at anse som værende dataansvarlig i forbindelse med brug af ydelser, herunder webhotel, mailhotel, domæneregistrering samt serverhosting.
   
5.2. Kundens brug af ydelser leveret af GULLESTRUP.NET foregår for kundens eget ansvar og risiko, hvorefter Gullestrup.Net intet ansvar har for indhold, rigtighed, lovlighed, lydighed m.v. af de informationer kunden modtager eller sender via internettet.
   
5.3.   GULLESTRUP.NET fraskriver sig ansvaret for enhver skade, herunder ethvert tab, såvel direkte som indirekte som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens webhotel, mailhotel, serverhosting eller GULLESTRUP.NET´s øvrige ydelser, uanset baggrunden herfor medmindre GULLESTRUP.NET har handlet forsætlig til skade for kunden eller groft uagtsom.
   
5.4.   GULLESTRUP.NET er ej heller ansvar for driftstab, følgeskader, tab af data og reetablering af data, ligesom kunden selv skal sørge for at der tages back-up i fornødent omfang.

GULLESTRUP.NET tager dog med daglig back-up af systemerne, således at disse kan reetableres  i tilfælde af systemnedbrud. Dog er GULLESTRUP.NET ikke ansvarlig kvaliteten af back-upen, herunder om reetablering kan ske uden at dette er særskilt er aftalt med kunden. Back-up er derfor kundens eget ansvar medmindre dette er inkluderet i abonnementet eller andet særskilt er aftalt.
   
5.5. GULLESTRUP.NET´s ansvar er dog under alle omstændigheder maksimeret til abonnementsprisen for den pågældende abonnementsperiode.

6.   Tredjemands rettigheder.
   
6.1. GULLESTRUP.NET er overfor kunden ansvarlig for at de af GULLESTRUP.NET leverede ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder.

Kunden er dog selv ansvarlig for at kundens data, hjemmesider, registrerede domænenavne, indhold af webhotel, materiale der forefindes på servere hos GULLESTRUP.NET ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker m.v.
   
6.2. I tilfælde af at der foretages retsskridt overfor kunden eller GULLESTRUP.NET. er GULLESTRUP.NET berettiget til enten at ændre sine ydelser, således at der ikke foreligger en krænkelse eller at ophæve denne aftale helt eller delvist uden ansvar for GULLESTRUP.NET. Kunden kan i disse situationer ikke kræve erstatning.
   
6.3.  Kunden må ikke ved anvendelse af systemet forsøge at få uautoriseret adgang til systemer eller på anden måde at overtræde gældende lovgivning.

På samme måde gælder det, at kunden ikke må medvirke til spredning af virus, fremsendelse af uønskede e-mails såsom spam, kædebreve eller lignende, portscanning af  andre computere på internettet, krænke tredjemands rettigheder ved downloadning, distribution eller lignende, slette eller forfalske transmissionsinformation, herunder IP-adresser og headerinformation, overtræde gentagne gange for uskrevne regler for god skik på internettet og materiale med ekstreme politiske synspunkter.

 7.   GULLESTRUP.NET´s lukkeret.
   
7.1.  I tilfælde af at kunden overtræder bestemmelserne i nærværende betingelser, herunder særligt – men ikke kun – pkt. 5 og 6, forbeholder GULLESTRUP.NET sig til at afbryde kundens og andres adgang til ydelsen, uden kompensation til kunden og i tilfælde af at kunden ikke berigtiger forholdet, er GULLESTRUP.NET berettiget til at ophæve aftalen, jfr. nedennævnte § 9.

GULLESTRUP.NET er berettiget til, at viderefakturere evt. omkostninger, egne såvel som pålagte pga. kundens misbrug.
   
7.2.  Det samme gælder i tilfælde af at der sker en trafik på hjemmesiden ud over normal trafik, hvilket som udgangspunkt er en belastning på over 50 gange webhotellets størrelse pr. måned, dog minimum 2½ GB pr. måned.

 8. Priser og betaling.
   
8.1. GULLESTRUP.NET fastsætter priser for ydelserne og oplyses excl. moms.
   
8.2. Registreringsgebyr, abonnement og oprettelsesgebyrer faktureres forud og forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato og betales som angivet på fakturaen.
   
8.3.  I tilfælde af manglende betaling påløber der renter 2% pr. påbegyndt måned.

Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser m.v. i overensstemmelse med gældende dansk ret.
   
8.4.  GULLESTRUP.NET er berettiget til at regulere priserne uden at kunden har mulighed for at opsige abonnementet. Dog vil en forøgelse af abonnementsprisen indenfor en måned på 12 måneder med mere en 20% berettige kunden til at opsige abonnementet.

 9. Varighed, betaling og opsigelse.
   
9.1.  Et abonnement løber 6 eller 12 måneder ad gangen – herefter benævnt ”abonnementsperioden”. Abonnementsperioden fornyes automatisk med en ny tilsvarende periode (6 – 12 måneder) i tilfælde af at aftalen ikke opsiges.

Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet med minimum 1 måneds varsel indtil udløbet af en abonnementsperiode.
   
9.2. I tilfælde af at abonnementet opsiges mindre end 1 måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode, fornyes abonnementet automatisk med henholdsvis 6 eller 12 måneder og opsigelsen har først virkning fra udløbet af kommende abonnementsperiode.
   
9.3. Opsigelse fra kundens side kan alene ske skriftligt ved brev af en tegningsberettiget person. Opsigelses blanket kan anvendes og hentes på adressen:
www.gullestrupnet.dk/opsigelse.pdf.

Det er ikke muligt at opsige aftaler om ydelser pr. e-mail eller telefon.
9.4. GULLESTRUP.NET er berettiget til efter eget skøn og uden begrundelse at opsige abonnementet med 30 dages skriftlig varsel sendt pr. brev eller e-mail til den af kunden registrerede adresse og eller e-mail mod betaling af forudbetalt beløb opgjort i forhold til den resterende abonnementsperiode.
   
9.5. 

Ved kundens væsentlige misligholdelse af kontrakten er GULLESTRUP.NET berettiget til at hæve aftale uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i kontrakten herunder særligt pkt. 3, 6 og 7.

10.  Force majeure.
   
  GULLESTRUP.NET er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold udenfor GULLESTRUP.NET´s kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelse, kabelbrud, brand, krig, strejke, lockout, herunder strejke og lockout hos GULLESTRUP.NET eller dets underleverandører.

 11. Overdragelsen af aftalen.
   
  Kunden kan kun med samtykke fra GULLESTRUP.NET overdrage aftalen til en ny kunde, i hvilken forbindelse GULLESTRUP.NET er berettiget til at forlange hidtil ubetalt gæld betalt, ligesom GULLESTRUP.NET i øvrigt er berettiget til at stille krav til den nye kunde.

Overdragelse af aftalen fra GULLESTRUP.NET til et andet selskab eller virksomhed kan ske uden kundens samtykke.

 

         

12.   Ændringer af ydelserne.
   
  GULLESTRUP.NET er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af de leverede tjenesteydelser for at sikre en tilfredsstillende drift af systemet og for at imødekomme eventuelle myndighedskrav. GULLESTRUP.NET tilstræber dog at informere kunderne om ændringer med et rimeligt varsel medmindre det skønnes at ændring er af uvæsentlig betydning for kundens brug af tjenesteydelsen.

    

  

13. Ændring af vilkår.
   
  GULLESTRUP.NET kan ændre nærværende vilkår ved udarbejdelse af særskilte tillægsvilkår med mindst 1 måneds varsel.

Ændringerne varsles overfor kunden ved fremsendelse af betingelserne til kunden pr. e-mail.

I forbindelse med en væsentlig ændring af betingelserne, er kunden dog berettiget til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel mod eventuel refusion af opkrævning hvis dette overstiger kr. 20.
   
  Ændringer i begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

 14.   Tvister og lovvalg.  
   
  Aftaler om levering af tjenesteydelser er underlagt dansk ret.

I tilfælde af en tvist indbringes for domstolene og har parterne aftale at dette sker under anvendelse af dansk ret og at værneting er aftalt til Retten i Herning.

 

15.  Ikrafttrædelse.
   
  Nærværende vilkår træder i kraft den 1. december 2005. For eksisterende kundeforhold træder disse betingelser dog først i kraft d. 1. januar 2006
 
 


GULLESTRUP.NET APS
GADEGÅRDSVEJ 33
7400 HERNING
TLF: +45 88 70 72 00
Telefontid:
Ma - To Kl. 10.00 - 19.00
Fredag Kl. 10.00 - 16.00